Umowy

Umowy

Poprawna umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zawierać:

  • dokładną datę i godzinę transakcji – jeśli jako kupujący zamieścisz tylko datę, a tego samego dnia już po transakcji zbywca dostanie mandat, Ty pokryjesz jego koszty;

  • dokładne dane samochodu (marka, model, kolor, stan licznika), których zgodność z dowodem rejestracyjnym kupujący powinien zweryfikować – aby nie okazało się post factum, że samochód jest kradziony, co można stwierdzić chociażby po numerze VIN;

  • dane personalne obu stron transakcji – należy spisać imię i nazwisko zarówno sprzedającego jak kupującego, numery PESEL, numery i serie dowodów tożsamości, miejsce zamieszkania – w celu dokładnej identyfikacji obu stron transakcji;

  • zapis o tym, że kupujący zna stan techniczny pojazdu i że nie będzie wnosił pretensji do sprzedającego. Tym samym sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady, o których kupujący wiedział lub mógł wiedzieć, i nie będzie z ich powodu odpowiadał z tytułu przepisów o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową;

  • stosowne oświadczenie sprzedającego, że auto jest sprawne oraz że jest wolne od jakichkolwiek obciążeń prawnych – aby uniknąć ewentualnych roszczeń w przyszłości;

  • kwotę transakcji;

  • warto również określić, która ze stron transakcji poniesie jej koszty (takie jak podatek od czynności cywilnoprawnych). Te z reguły ponosi kupujący.

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez obie strony transakcji. Wszelkie zmiany powinno się dokonywać pisemnie pod rygorem nieważności.

Warto zauważyć, że generalnie nie ma ustawowego obowiązku sporządzania umowy sprzedaży samochodu. Zważywszy jednak na fakt, że kupno / sprzedaż samochodu należy zgłosić do odpowiednich instytucji (towarzystwo ubezpieczeniowe, urząd skarbowy, wydział komunikacji), dobrze jest zadbać o spisanie tego dokumentu.

Tutaj znajdziesz dobry wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu.

Sprawdź, co napisaliśmy o umowie kupna-sprzedaży auta